Pranešėjų apsaugaVidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje (toliau – Klinika) įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją raštu ar žodžiu (tiesiogiai arba telefonu):
El. p. [email protected]
Telefono Nr. (8 5) 272 6805

Informaciją apie pažeidimą Klinikos vidiniu kanalu galima teikti:
– užpildant nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą (atsisiųsti) arba
– pateikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma, kurioje turi būti ši informacija:

 1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
 2. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 3. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;
 4. jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
Kompetentingas subjektas Klinikoje

Kompetentingas subjektas, kuris Klinikoje administruoja vidinį kanalą bei analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus – Klinikos direktoriaus įsakymu paskirta asmenų grupė, kurią sudaro:

Kas gali pateikti informaciją apie pažeidimą Klinikos vidiniu kanalu
Klinikoje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu užtikrinama bet kuriam asmeniui, kurį su Klinika sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos, stažuotės ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turinčiam asmeniui, Klinikos patariamųjų organų nariui, arba bet kuriam fiziniam asmeniui, dirbančiam prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.
Apie kokius pažeidimus galima pateikti informaciją Klinikos vidiniu kanalu

Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – ją teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą Klinikoje. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. Vidiniu kanalu teikiama informacija apie pažeidimus Klinikoje dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 10. pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 11. kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

Informacijos apie pažeidimą, gautos Klinikos vidiniu kanalu, nagrinėjimo procedūra
Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.
Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimą gavimo patvirtinimo raštu informuoja tokią informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.
Tuo atveju, kai kompetentingas subjektas nėra kompetentingas vertinti gautą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo dienos persiunčia ją kompetentingai institucijai ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui.
Kompetentingas subjektas, baigęs nagrinėti informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę.
Pranešėju informaciją pateikusį asmenį pripažįsta kompetentinga institucija – Lietuvos Respublikos prokuratūra.
Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomos garantijos ir teisinės gynybos priemonės

Kompetentingas subjektas užtikrina vidiniu kanalu gautos informacijos turinio ir kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą, laikantis Pranešėjų įstatymo 9 straipsnio reikalavimų. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.
Informacija apie informaciją apie pažeidimus pateikusius asmenis, pranešėjus, su pažeidimu susijusius asmenis ar pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo;
 2. informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Klinikai, kaip darbdaviui, ir kitiems Klinikos darbuotojams draudžiama prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos daryti neigiamą poveikį Pranešėjų įstatymo 10 straipsnyje nustatyta apimtimi.
Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su Klinikos kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją (Lietuvos Respublikos prokuratūrą) dėl jo pripažinimo pranešėju.
Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.

Atsakomybė asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą
Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus kai tokia informacija pateikiama viešai, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas Lietuvos Respublikos prokuratūrai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.