Informacija apie komisijas ir darbo grupes

Žalgirio klinikoje sudaryti kolegialūs organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba. Žalgirio klinikoje taip pat sudaryta medicinos etikos komisija.

STEBĖTOJŲ TARYBA
Stebėtojų taryba sudaroma penkeriems metams. Stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtų asmenų, dviejų Vilniaus universiteto rektoriaus paskirtų asmenų, vieno Vilniaus miesto savivaldybės tarybos paskirto asmens, vieno įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirto asmens. Į stebėtojų tarybą negali būti paskirti asmenys, kurie dirba  Žalgirio klinikos vadovu, vadovo pavaduotoju, padalinių ir filialų vadovais, vyriausiaisiais finansininkais (buhalteriais), dirba institucijose, vykdančiose privalomąjį sveikatos draudimą, taip pat Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, veikiančioje prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Stebėtojų tarybos tikslai yra:
1.  užtikrinti įstaigos veiklos viešumą;
2.  patarti įstaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai įstaigos veiklos klausimais. 

Stebėtojų tarybos kompetencija:
1.  analizuoti Žalgirio klinikoos veiklą ir veiklos planus, teikti pasiūlymus dėl jų;
2.  ne vėliau kaip per 30 dienų gauti informaciją iš Žalgirio klinikos vadovo apie įstaigos veiklą;
3.  išklausyti ir įvertinti Žalgirio klinikos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą;
4.  stebėtojo teisėmis dalyvauti Žalgirio klinikos organizuotame konkurse įstaigos padalinių bei filialų vadovų pareigoms užimti ir pareikšti savo nuomonę dalininkui;
5.  derinti Žalgirio klinikos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

GYDYMO TARYBA
Gydymo taryba sudaroma iš 7 Žalgirio klinikos padalinių ir filialų gydytojų 5 metų kadencijai Žalgirio klinikos vadovo įsakymu.

Gydymo taryba:
1.  svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
2.  turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų gauti informaciją iš Žalgirio klinikos vadovo apie įstaigos veiklą;
3.  periodiškai rengia klinikines konferencijas;
4.  svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
5.  siūlo Žalgirio klinikos vadovui sudaryti įstaigoje gydytų pacientų mirčių, epidemiologijos klausimų nagrinėjimo ir kitas su asmens priežiūra susijusias komisijas.

Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus Žalgirio klinikos vadovui. Jei Žalgirio klinikos vadovas su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus gali pateikti dalininkams ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
Už veiklą gydymo taryboje jos nariams neatlyginama.

SLAUGOS TARYBA
Slaugos taryba sudaroma iš 5 Žalgirio klinikos padalinių ir filialų slaugos specialistų 5 metų kadencijai Žalgirio klinikos vadovo įsakymu.
Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus.
Svarstomais klausimais slaugos taryba gali pateikti rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus Žalgirio klinikos vadovui. Jei Žalgirio klinikos vadovas su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus gali teikti dalininkams ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
Už veiklą slaugos taryboje jos nariams neatlyginama.

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA
Medicinos etikos komisija Žalgirio klinikoje nagrinėja sveikatos priežiūros specialistų elgesio ir sveikatos priežiūros specialistų tarpusavio etikos klausimus, kontroliuoja, kaip Žalgirio klinikoje laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinami sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos pavyzdiniai nuostatai.